D端子規格表

D端子規格 D1 D2 D3 D4 D5
D端子特性 480i 480i 480i 480i 480i
480P 480P 480P 480P
1080i 1080i 1080i
720p 720p
1080p

註:i  = Interlace 交錯掃瞄法,p = Progressive 順序掃描法

D端子種類 畫面格式 掃描畫面 掃描線數 掃描方法 畫面比例 Hi Vision支援規格
D1 480i(525I) 525 480 交錯 Interlace 16:9或4:3  
D2 480p(525P) 525 480 順序Progressive 16:9  
D3/D4 1080i(1125I) 1125 1080 交錯 Interlace 16:9 類比/數位Hi Vision
D4 720P (750P) 750 720 順序Progressive 16:9 數位Hi Vision

表格提供: 練宗憲先生